Η ARGO-E GROUP στην ομάδα σύνταξης επιστημονικού άρθρου με θέμα το χαρακτηρισμό πλημμύρας μέσω ανάλυσης των αιτιών κατάρρευσης γέφυρας με χρήση φωτογραμμετρικών απεικονίσεων από UAV και προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστομηχανικής